Německý řád včera a dnes

19.02.2015 20:52

Poslední dobou se setkávám čím dál častěji s otázkami týkajícími se činností Německého řádu v českých zemích. Problematika je opakovaně negativně ovlivňována restitučními nároky Německého řádu, o nichž je mnohdy zkresleně informováno na základě ať již úmyslných nebo čistě z neznalosti šířených polopravd či dokonce lží.

Řád německých rytířů vznikl ve Svaté zemi nejprve jako špitální bratrstvo starající se o nemocné poutníky a posléze i jako rytířský řád, jenž měl za úkol bránit neozbrojené poutníky z Evropy, kteří byli vražděni loupeživými bandami nezřídka i ve jménu islámu.

V našich zemích Řád začal působit již na počátku 13. stol. a udržel se zde po dnes. Svou činnost vyvíjel nepřetržitě po celá staletí navzdory všem válkám a pohromám. Až ty poslední byly nejnemilosrdnější a namířené přímo proti němu. Na počátku Druhé světové války byl po mnichovské tragédii Řád zrušen nacisty nejprve v Sudetech a po obsazení zbytku naší země i zde. K tíži mu byla kladena podpora Československého státu při budování pohraničních opevnění a vytváření politické protiváhy Henleinově SdP (tehdejší velmistr byl před nástupem do funkce i poslancem parlamentu ČSR). Věrnost Českému státu a otevřené vystupování proti hnědé diktatuře nezůstalo nepotrestáno. Několik řádových členů skončilo v koncentračních táborech, odkud se již nevrátili.

Po válce se zdálo, že přichází nové jaro. Nadšení ale netrvalo dlouho. Již brzy po válce se církev setkala s kroky nových mocipánů namířenými proti ní. Komunisté obsadili postupně klíčové úřady a ministerstva a začali uskutečňovat svůj plán, který vyvrcholil únorovým pučem v roce 1948. Řád, který se těžce po válečných letech konsolidoval, byl opět mezi prvními na mušce. Řada kněží, familiářů a několik řádových sester bylo odsouzeno po krutých výsleších k dlouhým letům vězení v komunistických lágrech v neblaze proslulých politických procesech padesátých let.

Tvrdá léta se podařilo přečkat. Člověk by u těchto těžce zkoušených řeholníků čekal zatrpklost, zklamání, hněv a zášť. Ale s údivem mnohých, bylo tomu právě naopak. Po politickém obratu a návratu svobody Řád opět začínal znovu. Podařilo se obnovit provincii bratrů, která dnes duchovně spravuje 16 farností, včetně té bouzovské. Sestry provozují Církevní konzervatoř v Opavě. Familiáři Pečovatelskou službu v Bruntále, Gymnázium v Olomouci, Dům dětí a mládeže taktéž v Olomouci a Nadační fond arcivévody Evžena.

To vše se podařilo vybudovat z ničeho, především vlastním úsilím a pílí řádových členů. Máme naději, že po úspěšném ukončení restitučních sporů stát vydá, co neprávem zadržuje, a současné aktivity se budou moci rozšířit a navýšit.

Pojďme se nyní konkrétně podívat na jednotlivá řádová díla:

 

Církevní gymnázium Německého řádu.

Cílem bylo a je budovat prestižní vzdělávací instituci se silnou vazbou na rakouské, italské a německé univerzity s důrazem na individuální přístup. Gymnázium se profiluje ve dvou směrech. Humanitní směr a sportovní směr.
- všechny učebny jsou moderně vybavené, jako učebny odborné
- každá učebna je vybavena multimediálním pracovištěm, v některých učebnách je interaktivní tabule
- pracoviště žáků jsou vybavena pevným připojením k internetu
- didaktickou techniku vhodně doplňují kreativní didaktické panely
- bezdrátové připojení k internetu v prostorách školy je zdarma
- žákům je k dispozici studovna a knihovna školy
- sportovní příprava probíhá v prostorách sportovních klubů
Výuka je postavena na maximálním využití výpočetní a komunikační technologie (každý žák používá při výuce většiny předmětů notebook nebo tablet). Samozřejmostí je maximální úsilí o dosahování vysoké jakosti (škola je držitelem certifikátu systému managementu jakosti). Naše škola je několikanásobným vítězem republikového finále ČR ve středoškolském poháru v atletice. Řada našich studentů reprezentuje ČR v individuálních a kolektivních sportech.

 

Církevní konzervatoř Německého řádu

Vznikla v r. 1999/2000 jako církevní střední varhanická škola v Opavě. Tato konzervatoř poskytuje denní studium v oboru vzdělávání se zaměřením na církevní hudbu a to formou čtyřletého studia, ukončeného maturitní zkouškou a šestiletého vyššího odborného studia ukončeného absolutoriem. Součástí odborného vzdělávání je pedagogické minimum nezbytné pro získání učitelské kvalifikace. Je zařazeno do 5. a 6. ročníku a obsahuje vybrané učivo z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Škola také zajišťuje studentům internátní ubytování v areálu školy.

Církevní Gymnázium i Konzervatoř je ekumenicky otevřená. Přijímá studenty i bez náboženského vyznání.

 

Pečovatelská služba Německého

- zajišťuje komplexní ošetřovatelskou domácí péči
- pečovatelskou službu
- zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
- sociální služby
Zdravotní domácí péče - ošetřovatelská služba, je indikována ošetřujícím lékařem nemocného. Tuto službu provádějí zdravotní sestry, které splňují kvalifikační podmínky pro výkon práce v terénu. Tato služba je bezplatná, je hrazena zdravotními pojišťovnami.

 

Dům dětí a mládeže Německého řádu s.r.o.

Byl založen v roce 2008 a za dobu své existence se stal jedním z největších zařízení svého druhu v Olomouckém kraji.
Nabízí pestrou škálu volnočasových aktivit (estetické, pohybové, poznávací a pod.)
Zájmová činnost je realizována jak formou zájmových kroužků, tak pobytových kurzů či táborů.
Všechny činnosti jsou zabezpečovány odbornými pedagogickými pracovníky, včetně externích pracovníků.

Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského
je zřízen za účelem dosahování obecně prospěšných cílů v České republice a v zahraničí a podpory fyzických a právnických osob sledujících obecně prospěšné cíle v České republice a v zahraničí, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, ochrany kulturních památek a tradic, ochrany přírodního a životního prostředí, podpory v oblasti zdravotní, charitativní, sociální, estetické, kulturní, sportovní a v oblasti vědy a vzdělávání, materiální, sociální a kulturní podpory seniorů, materiální, sociální a kulturní podpory dětí a jejich rodičů či osob o tyto děti pečující, které nemají finanční prostředky na základní potřeby, zdravotní pomůcky a léky nebo se ocitly v jiné nouzi a podpory jednotlivců znevýhodněných svým zdravotním stavem nebo handicapem.


V místech, kde Řád působí, se snaží šířit dostupné vzdělání, podporovat kulturní a sociální projekty, umenšovat sociální nespravedlnost a pečovat o kulturní památky a tradice. Pokud nachází úrodnou půdu, dílo vzkvétá a přináší ovoce.

Lubomír Macek FamOT